Робота експертної комісії спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітнього ступеня "магістр"

Робота експертної комісії
спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітнього ступеня "магістр"

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1124), Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Наказу Міністерства освіти і науки України № 2479-л від 06.12.2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського експертна комісія у складі:

Голова комісії: Зіньковський Юрій Францевич
професор кафедри радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Член комісії: Невлюдов Ігор Шакирович
завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор.

 

у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.